Marek Słomiak

 

MAREKz SŁOMIAK - urodził się w 1948 roku, w Poznaniu.
W latach 1972 do 1974 był sekreta¬rzem Zarządu Koła Młodych Poznań¬skiego oddziału ZLP, a od 1974 do 1977 Prezesem tegoż Koła Młodych.
W tym okresie m.in. z jego inicja¬tywy odbyły się: „Sympozjum Młodej Poezji Województw Zachodnich i Pół¬nocnych w Chodzieży (1974 r.) i Ogól¬nopolska Wiosna Poetycka w Jarocinie (1975 r.).
W okresie od 1973 do 1978 był re¬daktorem naczelnym serii wydawni¬czej „Witryna Poetycka" ukazującej się w Poznaniu, nakładem OKS „Od Nowa".
W roku 1978-ym zainicjował serię spotkań i wydawnictw noszących ty¬tuł „Salon Poetycki u Marka", która to
seria wydawnicza i cykl imprez przetrwały do 1990-roku, z przerwą na stan
wojenny od grudnia 1981 do 1983 r.
Od 1980 do 1983 był członkiem Rady Krajowej KKMP w Warszawie.
W latach 1988 do 1989 był Zastępcą Redaktora Naczelnego Pisma Literac¬kiego Młodych „Tytuł" ukazującego się w Poznaniu.
Debiutował w roku 1968 arkuszem poetyckim pt."Próby liryczne". Ponad-to wydał zbiory: „Czas" w 1974 r., „Wobec czasu" w 1975 r., „. . .a jednak o niej" w 1981 r., „Słowo „ w 1987 r. oraz książkę poetycką pt. „Powróćmy z długich samotnych podróży" nakładem Instytutu Wydawniczego „świadec¬two" w Bydgoszczy, w roku 2011.
Jest laureatem konkursów poetyckich m.in. „Konfrontacje 70", „O beret Od
Nowy" itd. W roku 1973 założył Grupę Poetycką „Od Nowa", która defini-tywnie rozwiązała się w 1977 r.
Publikował swoje poezje w Polskim Radio, Telewizji Polskiej (pr.11), w pra¬sie literackiej i codziennej oraz najróżniejszych almanachach poetyckich.
Obecnie jest korespondentem Miesięcznika Kulturalno-Społecznego „Tecz¬ka-Paris"(Teczka) ASSOCIATION „LES AMIS DE C.K.NORWID" w Paryżu.

Marek SłomiakMAREK SŁOMIAK - urodził się w 1948 roku, w Poznaniu.
W latach 1972 do 1974 był sekretarzem Zarządu Koła Młodych Poznańskiego oddziału ZLP, a od 1974 do 1977 Prezesem tegoż Koła Młodych.
W tym okresie m.in. z jego inicjatywy odbyły się: „Sympozjum Młodej Poezji Województw Zachodnich i Północnych" w Chodzieży (1974 r.) i Ogólnopolska Wiosna Poetycka w Jarocinie (1975 r.).

W okresie od 1973 do 1978 był redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Witryna Poetycka" ukazującej się w Poznaniu, nakładem OKS „Od Nowa".
W roku 1978-ym zainicjował serię spotkań i wydawnictw noszących tytuł „Salon Poetycki u Marka", która to seria wydawnicza i cykl imprez przetrwały do 1990-roku, z przerwą na stan wojenny od grudnia 1981 do 1983 r.

Od 1980 do 1983 był członkiem Rady Krajowej KKMP w Warszawie.

W latach 1988 do 1989 był Zastępcą Redaktora Naczelnego Pisma Literackiego Młodych „Tytuł" ukazującego się w Poznaniu.

Debiutował w roku 1968 arkuszem poetyckim pt."Próby liryczne". Ponad-to wydał zbiory: „Czas" w 1974 r., „Wobec czasu" w 1975 r., „. . .a jednak o niej" w 1981 r., „Słowo „ w 1987 r. oraz książkę poetycką pt. „Powróćmy z długich samotnych podróży" nakładem Instytutu Wydawniczego „świadec¬two" w Bydgoszczy, w roku 2011.

Jest laureatem konkursów poetyckich m.in. „Konfrontacje 70", „O beret Od Nowy" itd. W roku 1973 założył Grupę Poetycką „Od Nowa", która definitywnie rozwiązała się w 1977 r.

Publikował swoje poezje w Polskim Radio, Telewizji Polskiej (pr.II), w prasie literackiej i codziennej oraz najróżniejszych almanachach poetyckich.

Obecnie jest korespondentem Miesięcznika Kulturalno-Społecznego „Teczka-Paris"(Teczka) ASSOCIATION „LES AMIS DE C.K.NORWID" w Paryżu.